top of page
Videoproductiebedrijf - Video Agency - Videjow

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen aangegaan door Videjow | Cinematic Video Agency (Videjow | Cinematic Video Agency is een handelsnaam van Robert Schepers ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer 73816418), hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen, tot vervaardiging van ontwerpen en/of producties en/of aflevering, of ter beschikkingstelling van audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen. Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover zulks schriftelijk wordt overeengekomen en uitsluitend voor die overeenkomst, waarbij de afwijkende bedingen werden gemaakt. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door Videjow | Cinematic Video Agency van de hand gewezen. De algemene voorwaarden van Videjow | Cinematic Video Agency zijn ook van toepassing, indien de algemene voorwaarden van de opdrachtgever een prevalentie beding bevatten. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

Artikel 2. Offertes en totstandkoming overeenkomst

Alle offertes van Videjow | Cinematic Video Agency, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. Videjow | Cinematic Video Agency kan een offerte intrekken, zolang de opdrachtgever de offerte niet heeft aanvaard. Een offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen i.v.m. prijswijzigingen en verschuiving van de looptijd van projecten of deadlines. Door schriftelijke of mail-bevestiging door de opdrachtgever en Videjow | Cinematic Video Agency van een opdracht, dan wel door uitvoering te geven aan de opdracht, komt een overeenkomst tot stand.

Misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, voortvloeiende uit het door de opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig specificeren van de opdracht of doen van mededelingen, komen voor rekening en risico voor de opdrachtgever, ook indien die opdracht en/of mededelingen gedaan zijn via enig technisch middel, zoals WhatsApp, e-mail of andere transmissiemedia.

Videjow | Cinematic Video Agency stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, montage, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Additionele kosten zullen altijd gecommuniceerd worden voor er tot facturering overgegaan wordt.

 

 

Artikel 3. Uitvoering en overeenkomst

Videjow | Cinematic Video Agency zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Hij verbindt zich tot het leveren van een gedegen inspanning. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Videjow | Cinematic Video Agency het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Videjow | Cinematic Video Agency aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs beheert te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Videjow | Cinematic Video Agency worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Videjow | Cinematic Video Agency zijn verstrekt, heeft Videjow | Cinematic Video Agency het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Videjow | Cinematic Video Agency is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Videjow | Cinematic Video Agency is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Videjow | Cinematic Video Agency de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Videjow | Cinematic Video Agency zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

 

Artikel 4. Contractduur; uitvoeringstermijn

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, is dit steeds bij benadering en nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Videjow | Cinematic Video Agency derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Videjow | Cinematic Video Agency dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 

Artikel 5. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van informatie.

Artikel 6. Reis En Verblijf

Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden toegevoegd aan de eindfactuur. Voor gereden kilometers berekent Videjow | Cinematic Video Agency een vergoeding van € 0,60 per gereden km. Voor verblijfskosten worden de daadwerkelijk gemaakte kosten gefactureerd.

 

Artikel 7. Voice-overs

Bij producties kan er gebruik worden gemaakt van één of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice-over vallen onder de additionele kosten en worden toegevoegd worden aan de eindfactuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 8. Acteurs/figuranten

Bij producties kan er gebruik worden gemaakt van een of meerdere acteurs en/of figuranten, oftewel derde partijen die acteerwerk verrichten. De kosten van een acteur(s)/figurant(en) vallen onder de additionele kosten en worden toegevoegd worden aan de eindfactuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 9. Prijzen

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op orderbevestiging of offerte zijn alle genoemde prijzen exclusief BTW.

 

Artikel 10. Betaling en incasso

Betaling dient te geschieden op de overeengekomen wijze en binnen de veertien dagen, tenzij een andere termijn schriftelijk is overeengekomen. 

Indien betaling van het totaal verschuldigde bedrag niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Videjow | Cinematic Video Agency verschuldigde. Indien opdrachtgever het niet eens is met een factuur, moet hij dit binnen acht dagen na verzenddatum van de factuur schriftelijk aan Videjow | Cinematic Video Agency laten weten, op straffe van verval van het recht op betwisting. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.

Indien Videjow | Cinematic Video Agency echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

In geval van liquidatie, surséance van betaling, faillissement, onderbewindstelling of beslag aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van Videjow | Cinematic Video Agency op de opdrachtgever direct opeisbaar.

 

Artikel 11. Klachten

Een klacht van de opdrachtgever over de uitvoering van enige opdracht dient binnen 8 werkdagen na levering van product en/of dienst schriftelijk aangetekend door Videjow | Cinematic Video Agency te zijn ontvangen, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak. Indien een klacht gegrond is, zal Videjow | Cinematic Video Agency de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Videjow | Cinematic Video Agency slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

 

Artikel 12. Overmacht

In geval van overmacht heeft Videjow | Cinematic Video Agency het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Videjow | Cinematic Video Agency niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn zowel Videjow | Cinematic Video Agency als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde recht heeft op vergoeding van kosten, schade en rente. Indien Videjow | Cinematic Video Agency bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Videjow | Cinematic Video Agency gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Videjow | Cinematic Video Agency toe te rekenen zijn. Hieronder zullen onder meer worden begrepen (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, overheidsmaatregelen, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, defecten aan machines, storingen in energietoevoer, vervoersstoringen, natuurgeweld, overheidsmaatregelen. Een beroep op overmacht kan worden gedaan zowel indien de vermelde omstandigheden aan de zijde van Videjow | Cinematic Video Agency voorkomen, als wanneer de omstandigheden zich aan de zijde van door Videjow | Cinematic Video Agency ingeschakelde derden voordoen. Videjow | Cinematic Video Agency heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat hij aan zijn verplichtingen had moeten voldoen.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

Videjow | Cinematic Video Agency aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden waarvoor deze  verantwoordelijk. In  geval  van het niet uitvoeren van enige opdracht of onjuiste of gedeeltelijke uitvoering van een opdracht is Videjow | Cinematic Video Agency jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks is veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid van Videjow | Cinematic Video Agency of enige in zijn onderneming werkzame personen. Videjow | Cinematic Video Agency is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of omzetderving van opdrachtgever. Indien door Videjow | Cinematic Video Agency door overmacht niet gestart kan worden op afgesproken dag of uur zal door Videjow | Cinematic Video Agency naar een oplossing worden gezocht. Mocht dit niet lukken, kan Videjow | Cinematic Video Agency niet verantwoordelijk worden gesteld of gehouden. Indien Videjow | Cinematic Video Agency krachtens de voorgaande artikelen jegens opdrachtgever aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Videjow | Cinematic Video Agency aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de niet of niet juist uitgevoerde opdracht of het niet (juist) uitgevoerde gedeelte daarvan. Voorts is Videjow | Cinematic Video Agency, ter uitsluitende beoordeling van Videjow | Cinematic Video Agency, in een voorkomend geval bereid om bij te dragen in de kosten verbonden aan eventueel te treffen redelijke voorzieningen ter beperking van mogelijke schade. Videjow | Cinematic Video Agency is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen die verband houden met oorzaken die buiten de invloedssfeer van Videjow | Cinematic Video Agency zijn gelegen,  zoals  verbindingen  of  apparatuur  van  de  opdrachtgever  of derden. In het geval er sprake is van enige vorm van aansprakelijkheid welke niet beperkt is door het voorgaande in dit artikel, is de aansprakelijkheid van Videjow | Cinematic Video Agency in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 

Artikel 14. Promotie

Videjow | Cinematic Video Agency behoudt zich het recht voor de geproduceerde materialen te gebruiken ter promotie of wederverkoop.

 

Artikel 15. Opschorting en ontbinding

Videjow | Cinematic Video Agency is bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist indien:

  • de opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen;

  • de opdrachtgever in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen;

  • na het sluiten van de overeenkomst Videjow | Cinematic Video Agency ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat de opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is en indien opdrachtgever op zijn verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst;

  • de opdrachtgever zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt;

  • opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;

  • de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt;

  • de opdrachtgever niet (meer) beschikkingsbevoegdheid is over zijn/haar vermogen.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden op basis van dit artikel, is de opdrachtgever een schadevergoeding van 50% van de overeengekomen prijs, direct opeisbaar, verschuldigd. Daarnaast is opdrachtgever verplicht de reeds door Videjow | Cinematic Video Agency verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en is Videjow | Cinematic Video Agency gerechtigd om de gehele schade in rechte te vorderen. Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.

 

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud en auteursrechten

Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Videjow | Cinematic Video Agency. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Videjow | Cinematic Video Agency de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.

De opdrachtgevers vrijwaren Videjow | Cinematic Video Agency volledig tegen aanspraken van derden voor inbreuk op auteursrechten ten gevolge van door Videjow | Cinematic Video Agency ten behoeve van opdrachtgevers te verrichten montages en/of het dupliceren van beeld- en geluidopnames welke zij hebben aangeleverd. Inbreuk op de auteursrechten is als misdrijf strafbaar gesteld in artikel 31 en 32 van de Auteurswet. Producties die door Videjow | Cinematic Video Agency gemaakt zijn, zijn Auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van en of door Videjow | Cinematic Video Agency gemaakte/ geleverde producties zowel van beelden en/of geluid danwel gedeelten daarvan, te vermenigvuldigen, te bewerken, openbaar te maken, in het openbaar te vertonen, uit te zenden en of te publiceren/ tonen op websites, internet etc.

Videjow | Cinematic Video Agency behoudt nadrukkelijk de eigendom van de te leveren zaken voor, totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, waaronder mede begrepen de verplichtingen tot betaling van kosten, renten en toeslagen welke voor rekening van de opdrachtgever komen.

In het geval de levering deel uitmaakt van een reeks leveringen wordt de eigendom van de zaken voorbehouden totdat alle betalingsverplichtingen, verband houdende met deze reeks leveringen, zijn nagekomen.

Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Videjow | Cinematic Video Agency gerechtigd de geleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen, ofwel bij de opdrachtgever of derden weg te (doen) halen. De opdrachtgever dient de terzake door Videjow | Cinematic Video Agency gemaakte kosten te vergoeden.

Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Videjow | Cinematic Video Agency hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.

Videjow | Cinematic Video Agency heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt, een pandrecht en een retentierecht op alle zaken en gelden die Videjow | Cinematic Video Agency uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die hij ten laste van de opdrachtgever heeft of mocht krijgen.

 

Artikel 17. Afwijking

Indien opdrachtgever voor of tijdens het ontwikkelen van een concept of video productie enige specificaties of eisen waarop de offerte is gebaseerd wijzigt, kan Videjow | Cinematic Video Agency hiervoor meerkosten in rekening brengen. Deze meerkosten zullen altijd vooraf aan de opdrachtgever medegedeeld worden.

 

Artikel 18. Door opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken

Videjow | Cinematic Video Agency zal de door de opdrachtgever aan hem toevertrouwde zaken in het kader van de nakoming van de overeenkomst bewaren met de zorg van een goed bewaarder.

 

Artikel 19. Privacy

De opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften, waaronder (maar niet uitsluitend) de voorschriften bij of krachtens de Algemene verordening gegevensbescherming, in acht zijn genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn gedaan.

 

Artikel 20. Toepasselijk recht

Op onze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

bottom of page